Регламент

Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ) 2017 се провежда при следния регламент:

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ) е математическо състезание между студенти по бакалавърски или магистърски програми, което се провежда един път годишно.
 2. НСОМ има за цел да повишава интереса на студентите към математиката и да създава условия за обмен на опит сред преподавателските екипи.
 3. Върховен орган на НСОМ е Общото събрание (ОС).
 4. Организирането и провеждането на НСОМ се осъществява от Национална комисия (НК) и от висше училище, наричано по-долу „Домакин”. НСОМ се провежда със съдействието на Министерството на образованието и науката, Съюза на математиците в България и Фондация „Еврика”.
 5. Домакинът определя Организационен комитет.
 6. НК определя Жури.
Б. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
 1. Общото събрание се състои от ръководители на отборите, участващи в НСОМ, както и председателя и членовете на НК, като всяко висше училище има право на един глас. ОС се свиква поне веднъж годишно. Мандатът на Общото събрание започва в обявения ден за пристигане на състезателите за участие в НСОМ. Мандатът продължава до следващата олимпиада.
 2. ОС заседава под председателството на председателя на НК или упълномощено от него лице. ОС избира за всяко свое заседание секретар. Председателстващият и секретарят изготвят и подписват протокол от заседанието.
 3. ОС изготвя проект за Регламент, избира домакин и предлага състав на Националната комисия за следващата учебна година. Регламентът и Националната комисия се утвърждават от УС на СМБ и/или със заповед на министъра на образованието и науката.
 4. НК се състои от председател и 8 члена. НК има мандат една учебна година. В НК се включва задължително представител на Домакина през съответната учебна година, който остава в НК и за следващия мандат.
 5. Националната комисия:

11.1. свиква Общото събрание;
11.2. осъществява връзката с Министерството на образованието и науката;
11.3. осъществява връзката между Домакин, Жури, висши училища, спонсори, външни организации и чуждестранни университети;
11.4. организира проверката и оценяването на писмените работи;
11.5. води предварителни разговори за издигане кандидатури за домакин.

В. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОМАКИНА И ЖУРИТО
 1. Домакинът:

12.1. осигурява помещения, хартия за писане, компютърна и размножителна техника;
12.2. ангажира квестори, които отговарят за реда по време на състезанието, както и за засекретяване и разсекретяване на писмените работи;
12.3. организира настаняване на участниците по предварителни заявки.

 1. Журито се състои от председател и членове. Председателят на Журито се определя по предложение на Домакина. В състава на Журито участват представители на висшите училища и/или ИМИ на БАН. За всяка от групите по т. 17, в Журито се включва поне един преподавател, обучаващ студенти по съответна за групата специалност. В Журито не може да има повече от двама представители от едно висше училище.
 2. Журито:

14.1. подготвя състезателните теми, решения на задачите и инструкции за оценяване;
14.2. арбитрира спорните случаи и работите на евентуалните първенци преди разкриване на анонимността;
14.3. разглежда евентуални контестации след разсекретяването по съответен ред.

Г. УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО
 1. Право да участва в НСОМ като състезател има всеки студент по бакалавърска или магистърска програма на висше училище в Република България, както и от други държави, поканени от Организационния комитет. Международното участие се обявява от Организационния комитет до един месец преди олимпиадата.
 2. Участието в олимпиадата е индивидуално и отборно.
 3. Състезателите се разпределят в една от следните групи според професионалното направление, в което е специалността им:

17.1. Група А – математика, информатика и компютърни науки;
17.2. Група Б – природни и технически науки, сигурност и отбрана;
17.3. Група В – всички неизброени в групи А и Б.
Допуска се участие на състезатели от група Б в група А, както и от група В – в групи А или Б.

 1. Отборите са съставени от участници от дадено висше училище, които се състезават в една група. Едно висше училище може да изпрати до три отбора в една група. Допускат се отбори от по един студент. Всеки отбор се представлява от ръководител – преподавател или състезател.
 2. Всеки състезател и ръководител е длъжен да внесе такса правоучастие в размер, определен от НК за съответната година по предложение на Организационния комитет.
 3. Максималният брой състезатели в един отбор се определя от НК по предложение на Организационния комитет.
 4. Състезанието се състои от решаване на 3 задачи, съобразени с конспекта за съответната група, който се приема от НК.
 5. Времето за решаване на задачите е 4 астрономически часа.
 6. Състезанието е анонимно. Състезателите получават хартия за писане. Те могат да ползват син химикал, а при желание и инструменти за чертане, като нямат право да ползват спра­воч­на литература или технически средства. На състезателите е разрешено да ползват подготвен от Журито списък с формули, необходими за решаване на съответните задачи.
Д. КЛАСИРАНЕ И ОТЛИЧИЯ
 1. Писмените работи се оценяват с цяло число точки съгласно инструкцията на Журито, като всяка задача се оценява с точки от 0 до 10. Пълно решената задача се оценява за 10 точки.
 2. След проверката, разсекретяването и уведомяването на ръководителите за резултатите се допуска възможност за контестации. За целта ръководителят на отбора подава в следващия половин астрономически час писмено възражение до Журито. Решение за промяна на точките се взема с единодушие от цялото Жури в присъствие на ръководителя.
 3. Класирането на състезателите е индивидуално, отборно и по висши училища.

26.1. Индивидуалното класиране се извършва за всяка от групите по т. 17 по низходящ ред на получените точки.
26.2. Отборното класиране се извършва за всяка група по низходящ ред на сбора от точ­ките на първите трима от съответния отбор, най-добре представили се в индивидуалното класиране. Ако в даден отбор участват по-малко от трима състезатели, взема се сбора от всички получени точки.
26.3. Класирането по висши училища се извършва за всяка група по низходящ ред на сбора от точките на първите трима от съответното висше училище, най-добре представили се в индивидуалното класиране. Ако от дадено висше училище участват по-малко от трима състезатели, взема се сбора от всички получени точки.

 1. НК присъжда следните отличия:

27.1. медали – златен, сребърен и бронзов, в приблизително съотношение 1:2:3 за до 50% от състезателите, събрали най-много точки в индивидуалното класиране за съответната група;
27.2. грамоти на завоювалите първо, второ и трето място в класирането по отбори и висши училища за всяка група;
27.3. специални грамоти.

 1. Организационният комитет:

28.1. издава сертификати за участие в НСОМ на всички състезатели;
28.2. определя размера и вида на наградите на отличилите се състезатели;
28.3. връща писмените работи на ръководителите на отборите след приключване на олимпиадата;
28.4. публикува в интернет резултатите от НСОМ (или предоставя копие на всички ръоводители).